När en anhörig dör uppstår ofta många praktiska och personliga frågor. Församlingens anställda kan vara ett stöd i sorgen och hjälpa till att planera och genomföra begravningen. Ta kontakt med församlingen då ett dödsfall inträffat.

Man kan ringa till kyrkoherden när som helst (0400-951734). Det är inte nödvändigt att vänta tills kansliet håller öppet.

Begravningen är en fin möjlighet till gemensam sorg och tröst. Sorgen efter en anhörig kan prägla hela ens vardag under en lång tid. Tveka inte att ta emot all den hjälp som släkt och vänner erbjuder. Församlingen kan också erbjuda stödjande samtal i samband med sorgeprocessen.

Mer om begravning kan du läsa här!

Vägledning vid dödsfall

I livets slutskede och vid dödsfall

Döden kommer oftast efter en tids sjukdom eller efter en lång process av åldrande. I sådana fall sker döden vanligtvis på institution, om inte den sjuke har bett om att få dö hemma och det praktiskt gått att ordna.

De anhöriga blir kallade till sjukhuset när döden närmar sig. Som anhörig har man också möjlighet att övernatta i sjukrummet och finnas till hands hela tiden.

Dödsfall som inte sker på en vårdinrättning skall konstateras av hälsocentralläkare.

Då dödsfall förorsakas av sjukdomsattack eller olycka måste obduktion göras för att klargöra dödsorsaken. Vid olyckor med dödlig utgång har polisen till uppgift att meddela de anhöriga om dödsfallet.

Avsked

Man kan ta avsked av den döde i kapellet på Ålands Centralsjukhus, hemma eller på den institution där den anhöriga avlidit. Det finns också möjlighet att vara med och klä den döde för kistläggning. De anhöriga kan till exempel besluta att den avlidne skall kläs i egna kläder.

Anmälan om dödsfall

De anhöriga anmäler dödsfallet till pastorskansliet.

Präst och kantor

Inför jordfästningen tar de anhöriga kontakt med den avlidnes församling för att avtala om tid för samtal med prästen. Man får komma med önskemål om tidpunkt för jordfästningen och om vilken präst som skall förrätta den. Även en präst från en annan församling kan komma i fråga.

Uppgifter om den avlidnes personlighet och liv hjälper prästen att göra ett personligt minnestal. Jordfästningen är en gudstjänst. Musikönskemål diskuteras med prästen och/eller kantorn.

Jordfästningen är en offentlig bekräftelse på den avlidnes betydelse för de efterlevande. Allt vi gör i samband med begravningen är en viktig del av sorgearbetet. Också en person som inte hör till kyrkan kan välsignas till gravens ro, ifall de anhöriga ber om det.

Man förrättar inte jordfästning om den avlidna under sin levnad uttryckte att han/hon inte önskar en kristen begravning.

Den evangelisk-lutherska kyrkans begravningsplatser är allmänna begravningsplatser där också personer som inte hör till kyrkan har rätt att få en gravplats. Alla har rätt att bli begravd på en begravningsplats på sin hemort.

Praktiska arrangemang

Begravningsbyrån hjälper till med allt praktiskt som att välja kista, ordna dödsannons och arrangera minnestund, men man kan förstås även ta hand allt detta själv.

Som bärare fungerar vanligen släktingar, vänner, arbetskamrater eller grannar. Vid behov ordnar begravningsbyrån bärare.

Det är alltid skäl att kontrollera om den avlidne på förhand har kommit överens med begravningsbyrån om hur begravningen skall gå till.

Dödsannons och nekrolog

Vid behov kan begravningsbyrån eller tidningarnas annonsavdelning ge råd om utformning av dödsannons. Tidningarna tar kontakt för att få tillåtelse att införa nekrolog och få uppgifter om den avlidne.

Att välja gravplats

Församlingarnas begravningsplatser är till för personer av alla trosbekännelser, även icke-troende. Det finns två former för bisättning av stoft; kistbegravning och kremering. Oftast känner de anhöriga till den dödes vilja. Proceduren vid kistbegravning och kremering är densamma ända till slutet av jordfästningen.

Kistbegravning eller kremering

Vid kistbegravning bärs kistan vanligen ut och förs i procession till graven och sänks ned. Vid kremering lämnas kistan inne i kyrkan. Kistan tas då om hand av begravningsbyrån, som transporterar den till krematorium i Sverige eller Finland. Då den avlidne skall kremeras kan blommorna från begravningen föras till familjegraven, minneslunden eller någon annan plats efter jordfästningen.

Gravrätt

Har man en familjegrav, används den i första hand. Det finns två sorters gravar; dubbelgrav och enkelgrav. I dubbelgrav kan kistorna läggas sida vid sida, eller på varandra i en så kallad djupgrav. Enkelgrav är avsedd för en person.

Gravarnas upplåtelsetid (gravrättstid) varierar från församling till församling. Upplåtelsetiden för ny grav i Finström-Geta församling är 25 år. Vården av graven sköts av de anhöriga, även riktning av gravstenen vid sättningar i marken. Det finns även möjlighet att få graven skött genom inbetalning till församlingens gravvårdsfond.

Gravplats för urna

En urna ska vara av förgängligt material. En urna kan nedläggas i en kistgrav. Askan kan också strös (grävas ner) på en omärkt plats på kyrkogården. På Finströms kyrkogård finns det en plats där de anhöriga kan sätta upp en minnesplatta.

Jordfästning

Jordfästning förrättas i allmänhet i en kyrka. Sommartid kan jordfästningen förrättas vid graven. Blomsterhyllningen sker vanligen efter jordfästningen. Den kan också ske i början av begravningsgudstjänsten, då blir blommorna ett vackert blickfång under begravningen.

Kondoleanserna läses vid jordfästningen eller vid minnesstunden.

Begravningsbyråer 

Enebergs begravninsbyrå

Begravningsbyrå Nocturne

Gravavgifter

I Finström-Geta församling är avgifterna för begravningsväsendet oberoende av hemkommun eller församlingstillhörighet. Avgifterna gäller gravplats för 25 år.

Gravplatsavgift för enkel grav   125 euro
Gravplatsavgift för dubbelgrav   250 euro
Gravöppning för urna   100 euro
Gravöppning för kista   500 euro fr.o.m. 1.6.2016. Tidigare 450 euro
Gravvård   100 euro/år